Harbers Trucks _ Algemeen-13 (verkleind)

Algemene verkoop en leverings­voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van Harbers Trucks Beheer B.V., Harbers Trucks Barneveld B.V., Harbers Trucks Apeldoorn B.V., Harbers Trucks Harderwijk B.V., Harbers Trucks Veenendaal B.V., Harbers Trucks Duiven B.V. en Harbers Used Trucks B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld, Apeldoorn, Harderwijk, Veenendaal en Duiven, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 09092520.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 Harbers Trucks Beheer B.V., Harbers Trucks Barneveld B.V., Harbers Trucks Apeldoorn B.V., Harbers Trucks Harderwijk B.V., Harbers Trucks Veenendaal B.V., Harbers Trucks Duiven B.V. en Harbers Used Trucks B.V. en met hun gelieerde werkmaatschappijen, alsmede hun rechtsop­volgers onder algemene titel zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zullen hierna vol­gend aangeduid worden met: “wij” en “ons”.

1.2 Onder “opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt, c.q. de­gene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).

1.3 Onder “producten” en/of “voertuigen” wordt verstaan alle producten en/of (tweedehands) voertuigen, transportmiddelen, trucks (componenten), onderdelen etc. die met toepassing van deze algemene voor­waarden aan de opdrachtgever worden geleverd, alsmede het verrichten van diensten en werkzaamhe­den (waaronder reparatiewerkzaamheden) en/of het geven van adviezen door ons aan de opdrachtgever.

1.4 Onder “retentieperiode” wordt verstaan een periode van tenminste 6 maanden vanaf: (i) de datum van overhandiging van het voertuig (afgifte van het technisch acceptatierapport) of (ii) vanaf de datum waarop het voertuig voor het eerst is gebruikt, afhankelijk van welke datum de laatste is.

1.5 Onder “Volvo Group” wordt verstaan AB Volvo en elke onderneming die een dochteronderneming, waaronder – maar niet gelimiteerd tot – Volvo Trucks en Renault Trucks, of houdstermaatschappij van AB Volvo is of wordt.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, overeen­komsten van opdracht (strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door ons) alsmede alle rechts­handelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons, waaronder alle precontractuele situaties alsmede in de toekomst met ons aan te gane rechts­betrekkingen inzake onder andere de verkoop van tweedehands (bedrijfs)voertuigen, trucks, truckcom­ponenten (tweedehands) transportmiddelen, onderdelen en toebehoren alsmede het aanpassen en pro­duceren van chassis en cabines, het ontwerpen en produceren van componenten, het verrichten van re­paratie-, onderhouds- en overige werkzaamheden aan de producten en/of voertuigen.

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voor­waarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien.

2.4 Voor zover rechtens toegelaten zijn deze algemene voorwaarden, alsmede de herziene versie daarvan overeenkomstig artikel 2.3, ook toepasselijk op reeds gesloten overeenkomsten.

2.5 Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of ongeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN

3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ten­zij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.

3.2 Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toe­zeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door ons, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen.

3.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

3.4 Alle gegevens in publicatie/reclamemateriaal zijn vrij­blijvend en aan wijzigingen onderhevig. Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid, de volledigheid of actualiteit van die gegevens, waaronder mede begrepen (voertuig)specificaties, emissies, brand­stofverbruik, etc. Aan catalogi en verdere voorge­drukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan opdrachtgever geen aanspraken ontlenen.

 

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING

4.1 Al onze aanbiedingen zijn, tenzij anders aangegeven, vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod en indien de opdracht­gever een aanbod doet en/of een opdracht geeft, op het moment dat wij het aanbod en/of de opdracht aanvaarden dan wel wanneer door ons een begin van uitvoering van de opdracht is gemaakt.

4.2 Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder agenten, vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn eerst rechtsgeldig, nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze door ons door daartoe bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd.

4.3 Indien een aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de opdrachtgever en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

4.4 Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspra­ken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij monde­ling, hetzij schriftelijk gedaan door ons personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenper­sonen, zijn niet bindend, tenzij deze door ons aan de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Onze (schriftelijke) aanvaarding van de opdracht c.q. be­vestiging van afspraken wordt geacht de inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst weer te geven.

4.5 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat prijsverhogingen, verlenging van leveringstermijnen en aanpassingen van specificaties door onze toeleveranciers tevens onderdeel worden van de afspraken zoals door ons met opdrachtgever vastgelegd.

 

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

5.1 Wij zijn verplicht tijdens de uitvoering van de werk­zaamheden als een goed huisvader zorg te dragen voor het voertuig waaraan de werkzaamheden wor­den verricht.

5.2 Bij uitvoering van reparatiewerkzaamheden wordt uit­gegaan van de klachten die door de opdrachtgever worden aangegeven. Indien geen duidelijke omschrij­ving van klachten aanwezig is, worden de door ons geconstateerde gebreken hersteld.

5.3 De termijn waarbinnen werkzaamheden worden uit­gevoerd, kan slechts bij benadering worden aange­geven.

5.4 Zodra wij kennis dragen van feiten en omstandighe­den die uitvoering van de werkzaamheden binnen de aangegeven termijn verhinderen of bemoeilijken, ge­ven wij hiervan kennis aan de opdrachtgever onder opgave van de verwachte nieuwe termijn.

 

ARTIKEL 6. GEGEVENS EN INFORMATIE

6.1 Wij zijn slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de opdrachtgever alle door ons verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door ons gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, schade (rentederving daaronder mede begre­pen) en/of vertraging ontstaan doordat de opdracht­gever de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouw­baarheid van de door of namens hem aan ons ver­strekte gegevens en informatie

6.2 De opdrachtgever is gehouden ons onverwijld te in­formeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van be­lang kunnen zijn.

 

ARTIKEL 7. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

7.1 Wij bepalen de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch nemen daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wen­sen zoveel mogelijk in acht. Wij zullen de werkzaam­heden naar beste vermogen en zorgvuldig uitvoeren; wij kunnen evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

7.2 Opdrachtgever is verplicht om, voor eigen rekening en risico, ten behoeve van onze werkzaamheden alle medewerking te verlenen, waaronder het tijdig, vol­ledig en juist verschaffen van alle benodigde (voer­tuig)informatie, tekeningen en/of berekeningen en verdere gegevens die wij nodig hebben voor onze werkzaamheden. Ingeval deze medewerking niet tij­dig, volledig en/of behoorlijk wordt verleend, alsmede in geval van te late betaling van enig aan ons ver­schuldigd bedrag, komen alle gevolgen daarvan, waaronder mede begrepen een langere levertijd en extra kosten, voor rekening van de opdrachtgever.

7.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn steeds bij benadering en zijn slechts fa­tale termijnen indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

7.4 De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet we­gens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij wij de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoeren binnen een ons na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke ter­mijn.

 

ARTIKEL 8. PRIJZEN

8.1 De door ons opgegeven prijzen zijn nettoprijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de over­eenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden en zijn gebaseerd op de levering af onze vestiging, behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Eu­ro’s, of in een andere door ons overeengekomen va­luta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de opdrachtgever, tenzij nader schriftelijk overeengeko­men.

8.3 De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.

8.4 Wij houden ons het recht voor aan de opdrachtgever een evenredige prijsverhoging in rekening te bren­gen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, w.o. arbeidslonen, premies, grondstoffen, materialen, eindproducten en koerswijzigingen.

8.5 Het gestelde in sub 8.4 geldt ongeacht of de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.

8.6 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen­gekomen, zijn afleveringskosten, servicekosten en kosten voor verzending, etc., nimmer in onze prijs inbegrepen. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen luiden de werkplaatstarieven exclusief de kosten van materialen, onderdelen en eventuele kos­ten van derden.

8.7 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen op en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.8 Kosten ontstaan doordat de opdrachtgever in gebre­ke is gebleven de uitvoeringen van de overeenkomst mogelijk te maken en/of doordat zich omstandighe­den voordoen die toe te rekenen zijn aan de op­drachtgever ten gevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

ARTIKEL 9. LEVERING

9.1 Levertijden worden in onderling overleg bepaald, echter door ons opgegeven levertijden en/of opgege­ven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschou­wen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of ople­vering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.

9.2 Indien de termijnoverschrijding van de levertijd niet aan ons is te wijten, kan de opdrachtgever nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of ontbin­ding van de overeenkomst.

9.3 De opgeven levertijden en/of opleveringsdata zijn ge­baseerd op de ten tijde van het sluiten van de over­eenkomst geldende werkomstandigheden en op tij­dige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen en/of onderdelen.

9.4 De opdrachtgever is gehouden het door ons geleverde op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan wij (desondanks) geacht worden te hebben geleverd, het risico conform het bepaalde in lid 1 van artikel 10 op de opdrachtgever over gaat en wij voorts gerechtigd zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder opslag- en stal­lingkosten conform het bij ons of plaatselijk geldende (gebruikelijke) tarief) en schade (waaronder renteder­ving), aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

9.5 De levering geschiedt af onze vestiging. Wij zijn gerechtigd om in gedeeltes te leveren.

9.6 Indien de fabrikant, (importeur) of toeleverancier mo­dificaties of (constructie) wijzigingen aan een product aanbrengt, behouden wij ons het recht voor het gewijzigde product te leveren, mits het gewijzigde product ten minste de normale gebruikseigenschap­pen bezit als het oorspronkelijke product, alsmede de bijzondere gebruikseigenschappen, indien en voor zover schriftelijk tussen ons en de opdrachtgever is overeengekomen.

 

ARTIKEL 10. EIGENDOM, RISICO EN VERBOD OP WEDERVERKOOP

10.1 Het risico van de verkochte producten en voertuigen gaat van ons over op de opdrachtgever op het mo­ment van levering conform artikel 9 van deze alge­mene voorwaarden. In geval van verkoop van een voertuig is de opdrachtgever verplicht het voertuig vanaf het moment van levering te verzekeren.

10.2 Onverminderd de overgang van het risico overeen­komstig lid 1 van dit artikel gaat de eigendom van de verkochte producten pas over van ons op de op­drachtgever nadat deze alle vorderingen van ons heeft voldaan betreffende de tegenprestatie van de door ons aan de opdrachtgever krachtens de over­eenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst gele­verde of de te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaam­heden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige over­eenkomsten.

10.3 Gedurende de periode dat de eigendom van een voertuig overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel nog niet op de opdrachtgever is overgegaan, maar levering conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden al heeft plaatsgevonden, dient de op­drachtgever het voertuig W.A. plus casco verzekerd te houden en is het hem niet toegestaan het voertuig te vervreemden, bezwaren, verpanden, verhuren, uitlenen, dan wel op eniger wijze aan derden ter beschikking te stellen of tot zekerheid aan derden over te dragen. Indien het voertuig aan een derde wordt verkocht of overgedragen, zal de vordering die uit hoofde van de doorlevering van de voertuigen op de derde-afnemer ontstaat, bij voorbaat stil worden verpand ten behoeve van ons en verplicht de op­drachtgever zich hierbij aan de eventuele registratie daarvan mede te werken. Indien erbij geleverde en/of gemaakte producten sprake is van natrekking en/of zaakvorming wordt er reeds nu een pandrecht ge­vestigd op het product waarvan ons product een be­standdeel is geworden. De opdrachtgever zal ons gedurende vorenbedoelde periode vrijwaren voor aanspraken van derden op het voertuig.

10.4 Gedurende de in lid 3 genoemde periode is de op­drachtgever gehouden de producten en/of verkochte voertuigen op ons eerste verzoek in goede staat aan ons te retourneren. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekort schiet of indien wij goede grond hebben te vre­zen dat hij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd de door ons eigendomsvoorbe­houd afgeleverde producten terug te nemen.

10.5 De opdrachtgever is gehouden onder eigendoms­voorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons, te bewaren.

10.6 De opdrachtgever is zich ervan bewust dat Volvo Group werkt op basis van een door de toepasselijke wetgeving toegestaan selectief distributiestelsel. De opdrachtgever garandeert en bevestigt dat hij geen zakendoet als niet-erkende verkoper van voertuigen die onder deze overeenkomst vallen. Dit betekent in het bijzonder dat de opdrachtgever zich ertoe verbindt om geen nieuwe voertuigen die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst: (i) door te verkopen voor commerciële doeleinden tijdens de retentieperiode en (ii) geen leaseovereenkomsten of huurovereenkomsten af te sluiten voor dergelijke voertuigen met een optie om ze te kopen door een huurder of derde partij tijdens de retentieperiode of de periode waarin de voertuigen niet in gebruik zijn genomen (wederverkoopverbod). Als de opdrachtgever een echte carrosseriebouwer is, mag hij het voertuig doorverkopen nadat hij een bovenbouw met aanzienlijke waarde heeft geïnstalleerd. Er wordt aangenomen dat de opbouw een aanzienlijke waarde heeft als de prijs voor de opbouw (als onderdeel van het complete voertuig) gelijk is aan of hoger is dan de prijs voor het voertuigchassis zoals gekocht door ons van onze leverancier.

 

ARTIKEL 11. BETALING EN ZEKERHEID

11.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling om het moment van levering. In geval van het verrichten van werkzaamheden geschiedt beta­ling door de opdrachtgever binnen 30 dagen na fac­tuurdatum. Deze termijn geldt als een fatale termijn, bij verstrijken van welke de opdrachtgever direct in verzuim is. Opschortingen en verrekening met vorde­ringen die de opdrachtgever op ons stelt te hebben, is niet toegestaan. U verplicht zich er hierbij jegens ons toe om op ons eerste verzoek ons te betalen door levering van door ons aan te wijzen zaken, de door ons aan u geleverde zaken daaronder mede begrepen (inbetalinggeving ex artikel 6:45 BW).

11.2 Bij niet-betaling binnen de in artikel 11.1 bedoelde termijn is een rente verschuldigd, op grond van artikel 6:119a jo. 6:120 BW, of de wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 11.1 genoemde betalingstermijn.

11.3 Bij niet-betaling binnen de in artikel 11.1 bedoelde termijn houden wij ons het recht voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso­kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.

11.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de vorderin­gen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de vol­doening op een andere vordering ziet.

11.5 Eventueel schriftelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de betalingen niet binnen de nader overeengekomen betalingstermijn zijn ontvangen.

11.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de producten en om welke an­dere reden dan ook, de nakoming van zijn betalings­verplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig wordt erkend door ons. In het laatste geval is de opdrachtgever gerechtigd een be­taling van maximaal 15% van het verschuldigde be­drag voor het betrokken product op te schorten tot­dat het gebrek is hersteld.

11.7 Wij zijn steeds gerechtigd om al hetgeen wij, een of meer van onze zuster-, dochter- en moedervennoot­schappen en/of andere tot de groep bedrijven zoals genoemd in artikel 1.1 behorende vennootschappen, van opdrachtgever, haar zuster-, dochter en moeder­vennootschappen en/of andere tot het concern van opdrachtgever behorende vennootschappen te vor­deren hebben, te verrekenen en ons terzake van (één of meer van) die vordering(en) op een opschortings­recht te beroepen.

11.8 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen, uit welke hoofde dan ook (inclusief die van de in artikel 11.7 genoemde partijen), bij de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

11.9 Wij zijn te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van het door de opdrachtgever verschul­digde bedrag en/of te verlangen dat de opdrachtgever tot zekerheid van de nakoming van al zijn verplichtingen op eerste verzoek meewerkt aan het stellen van genoegzame zekerheid, waaronder doch niet uitslui­tend een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bank­garantie afgegeven door een erkende bankinstelling en/of het verstrekken van een pandrecht en/of een borgtocht en/of het afgeven van een hoofdelijke aan­sprakelijkheidstelling. Indien deze zekerheidsstelling uitblijft, zijn wij gerechtigd uitvoering van de overeen­komst op te schorten dan wel deze onmiddellijk te ontbinden, onverminderd ons recht de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.

 

ARTIKEL 12. OPSCHORTING EN RETENTIERECHT

12.1 Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de opdrachtgever, haar zuster-, dochter en moederven­nootschappen en/of andere tot het concern van op­drachtgever behorende vennootschappen niet aan één of meer van haar (hun) verplichtingen voldoet (voldoen) dan wel indien te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever, haar zuster-, dochter en moe­dervennootschappen en/of andere tot het concern van opdrachtgever behorende vennootschappen haar (hun) verplichtingen niet zal (zullen) nakomen, behou­dens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen.

12.2 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de opdrachtgever waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk onder ons hebben, indien de opdrachtgever de verplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeen­komst, of andere met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit zaken, die wij regelmatig met de opdrachtgever hebben gedaan, geheel of gedeeltelijk niet voldoet. Tevens zijn wij ge­rechtigd het recht van retentie tevens uit te oefenen op alle (overige) zaken van opdrachtgever, haar zuster-, dochter en moedervennootschappen en/of andere tot het concern van opdrachtgever behorende vennootschappen die wij feitelijk onder ons hebben, zowel voor vorderingen die wij op opdrachtgever hebben als voor vorderingen die wij hebben op van opdrachtgever, haar zuster-, dochter en moedervennootschappen en/of andere tot het concern van opdrachtgever behorende vennootschappen te vorderen hebben als op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen hebben.

12.3 Wij zijn gerechtigd de schade (rentederving daaronder mede begrepen) die wij hebben geleden en kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg met betrekking tot de zaken die wij feitelijk onder ons hebben, te verhalen op de opdrachtgever.

 

ARTIKEL 13. GARANTIE EN RECLAME

13.1 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid van de te leveren producten niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de branche gebruikelijk is.

13.2 Vervangen onderdelen en materialen worden ons eigendom en worden uitsluitend aan de opdrachtge­ver ter beschikking gesteld indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

13.3 Op nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires zijn uitsluitend de garanties van toepassing zoals deze door de fabrikant, (importeur) en overige toeleveranciers worden verstrekt. Deze garanties kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij (en voor zover nodig Volvo Group) geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, naast hetgeen in het toepasselijke garantiedocument staat.  Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij (en voor zover nodig Volvo Group) alle voorwaarden, garanties en bepalingen uit die, uitdrukkelijk of impliciet, wettelijk, volgens de gebruiken of anderszins, zonder een dergelijke uitsluiting zouden of zouden kunnen blijven bestaan. Bij verkoop van voertuigen, onderdelen, accessoires of andere producten, zullen wij kopieën van de relevante garanties verstrekken en deze onder de aandacht van opdrachtgever brengen.

13.4 Op gebruikte voertuigen wordt uitsluitend garantie verstrekt indien en voor zover in de overeenkomst bepaald.

13.5 Op gebruikte onderdelen en accessoires wordt geen garantie verstrekt.

13.6 Wij garanderen de vakkundige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gedurende een periode van 3 maanden tot een maximum van 25.000 kilometer, te rekenen vanaf het tijdstip dat het voer­tuig na uitvoering van de werkzaamheden weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.

13.7 In afwijking van het voorgaande is de garantie voor werkzaamheden die wij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door een derde hebben laten uitvoeren, beperkt tot de garantie die wij bij deze derde blijken te kunnen realiseren.

13.8 De aanspraken op de garantie vervallen indien:

a. wij niet in de gelegenheid worden gesteld de gebreken te verhelpen;

b. derden zonder toestemming van ons werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met het defect ten aanzien van het verhelpen waarvan wij werkzaamheden hebben verricht in verband waarmee een beroep op garantie wordt gedaan;

c. in geval van oneigenlijk gebruik van het voertuig, waaronder andere wordt verstaan:

- gebruik voor andere dan normale gebruiksdoel­einden;

- overbelading;

- gebruik van verkeerde brandstoffen en oliën;

- ander gebruik en/of onderhoud dan door ons c.q. de fabrikant van het voertuig voorgeschreven;

- ondeskundige besturing, gebruik en/of onderhoud; alsmede

d. indien door c.q. in opdracht van de opdrachtgever wijzigingen aan het voertuig zijn aangebracht, tenzij één en ander is geschied volledig conform een door ons schriftelijk gegeven advies of na van ons verkregen schriftelijke toestemming.

13.9 De garantie op werkzaamheden is beperkt tot het door ons voor onze rekening opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijke uitgevoerde werkzaamheden. De in verband met het uitvoeren van garantiewerkzaam­heden door ons te maken reis- en/of transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Is het uit­voeren van garantiewerkzaamheden naar ons oordeel niet (meer) mogelijk of zinvol, dan heeft de opdracht­gever recht op een daarvoor in de plaats tredende redelijke schadevergoeding tot maximaal het factuur­bedrag van de oorspronkelijke niet goed uitgevoerde werkzaamheden.

13.10 De op basis van dit artikel uitgevoerde garantiewerk­zaamheden worden onder dezelfde voorwaarden en voor resterende duur van de garantietermijn gegaran­deerd (geen verdere “garantie op garantie”).

13.11 Van garantie zijn uitgesloten:

- noodreparaties;

- gebreken in materialen of onderdelen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven of ter beschik­king zijn gesteld;

- gebreken die het gevolg zijn van door de opdracht­gever ter beschikking gestelde ontwerpen, teke­ningen, constructies of werkwijzen dan wel door de opdrachtgevergegeven adviezen;

- in de branche toelaatbaar geachte of niet te vermij­den afwijkingen in kleur of kwaliteit van de laklaag.

13.12 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van door ons geleverde voertuigen (waaronder kwaliteit en/of afmeting) als ten aanzien van uitgevoerde werkzaam­heden evenals ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van het voertuig, respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden, respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de recla­matie betrekking heeft, bij gebreke waarvan niet meer kan worden gereclameerd.

13.13 Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de opdrachtgever onverwijld nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken schriftelijk bij ons te reclameren. Ter zake van gebreken die na af­loop van de garantietermijn en, bij onduidelijkheid daarover, na afloop van één jaar na levering worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd.

13.14 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

13.15 Een reclamatie laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet. Ingeval wij onderdelen van een product vervangen of ingeval wij een product volledig vervangen, worden wij eigenaar van het ver­vangen (oude) product.

13.16 De gereclameerde producten kunnen slechts worden geretourneerd wanneer wij daarmee schriftelijk akkoord gaan. Producten die op verzoek van de opdrachtgever door ons op maat worden gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij wij daar­mee schriftelijk akkoord gaan. Wij behouden ons het recht voor om de retourkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

13.17 Reclames ter zake van gebreken worden niet geho­noreerd indien de producten zijn verwerkt, of indien deze gebreken niet binnen boven gemelde termijnen zijn gemeld.

13.18 Wij zullen na reclame in de gelegenheid worden ge­steld de producten te controleren, hiervoor zal de opdrachtgever alle medewerking verlenen. Reclame ter zake van producten die niet door ons gecontro­leerd kunnen worden, is niet mogelijk.

13.19 De opdrachtgever kan geen aanspraak doen gelden jegens ons ter zake van reclame over gebreken van producten zolang de opdrachtgever enige, ook daar niet rechtstreeks tegenover staande, verplichting jegens ons nog niet is nagekomen.

13.20 Ingeval wij door de importeur en/of de fabrikant wor­den geattendeerd op een gebrek aan een door ons geleverd voertuig, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie, dan stellen wij opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schrifte­lijk in kennis. Indien opdrachtgever zich na deze schriftelijke kennisgeving niet onverwijld tot ons wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van op­drachtgever uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat wij, noch de importeur, noch de fabrikant aansprakelijk zijn voor de dientengevol­ge door koper geleden en te lijden schade.

13.21 Alle aanspraken jegens ons vervallen indien die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend, met dien verstande dat uitsluitend voor consumenten een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van het voertuig, dan wel nieuwe onderdelen.

 

ARTIKEL 14. SCHADETAXATIE

14.1 Indien wij in opdracht van de opdrachtgever een scha­detaxatie hebben verricht, is de opdrachtgever ver­plicht alle daarmee verband houdende kosten aan ons te voldoen tenzij de opdrachtgever ons opdracht geeft tot reparatie van het betreffende gebrek verstrekt of de opdrachtgever naar aanleiding van de taxatie overgaat tot de aanschaf van een nieuw voertuig bij ons.

 

ARTIKEL 15. VERKOOP MET INRUIL

15.1 Indien bij verkoop van een voertuig tegen inruil van een gebruikt voertuig de opdrachtgever in afwach­ting van de levering het in te ruilen voertuig blijft ge­bruiken, rust op de opdrachtgever de verplichting als een goed huisvader voor het voertuig zorg te dragen.

15.2 Het in te ruilen voertuig wordt eerst eigendom van ons op het moment dat wij de feitelijke beschikking over dit voertuig verkrijgen.

15.3 Tijdens het in lid 1 van dit artikel genoemde gebruik berust het risico voor het voertuig bij de opdrachtge­ver en komen alle kosten met name die van onder­houd en eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder begrepen het niet (kunnen) inleveren van het geldige complete kenteken- en/of registratiebewijs en even­tuele overige officiële documenten, voor rekening van de opdrachtgever.

15.4 Indien het in te ruilen voertuig naar ons oordeel op het moment dat wij de feitelijke beschikking over dat voertuig krijgen, niet meer in dezelfde staat verkeert als op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, zijn wij bevoegd de inruil te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van het voertuig te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren en de waarde op dat moment in aanmerking te nemen.

15.5 Indien het in te ruilen voertuig naar ons oordeel gebreken vertoont die eerst geconstateerd konden worden na de feitelijke terbeschikkingstelling, doch waarvan naar objectieve maatstaven vaststaat dat die gebreken reeds aanwezig waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, dient de opdrachtgever de schade die daardoor ontstaat voor ons aan ons te vergoeden. Onder schade wordt onder meer vermindering van de taxatiewaarde be­grepen.

 

ARTIKEL 16. ANNULERING

16.1 Indien opdrachtgever onder opgave van duidelijke redenen de overeenkomst wenst te annuleren en wij stemmen met dit verzoek in, dan is opdrachtgever in elk geval verplicht aan ons te vergoeden alle in het kader van de overeenkomst door ons gedane uitgaven en reeds aangegane verplichtingen in verband met bestelde en eventueel nog af te nemen, bewerkte of verwerkte zaken, materialen en onderdelen, als­mede de in verband met de annulering veroorzaakte schade die op voorhand wordt gefixeerd op 25% van het orderbedrag, onder voorbehoud van al onze rechten van op verdere en volledige schadevergoeding.

16.2 Opdrachtgever is geen annuleringskosten verschul­digd, indien opdrachtgever in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechtsgeldig heeft ont­bonden op grond van art. 6:230o BW.

 

ARTIKEL 17. ONTBINDING

17.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet be­hoorlijk voldoet aan enige (betalings-) verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeen­komst, alsmede ingeval van aanvraag of verlening van surseance van betaling, faillissement of ondercu­ratelestelling, of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever, zijn wij gerechtigd zonder ingebre­kestelling en zonder rechterlijke tussenkomst onze verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.

17.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtge­ver is aansprakelijk voor de door ons geleden scha­de, onder meer bestaande uit rente en winstderving.

17.3 Indien het bepaalde in lid 1 zich voordoet en de op­drachtgever een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.

17.4 Behoudens voor zover deze algemene voorwaarden daarin voorzien, doen partijen afstand van het recht de met ons gesloten overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te (laten) ontbinden.

17.5 Voor zover rechtens mogelijk doen partijen tevens afstand van het recht de met ons gesloten overeen­komst geheel dan wel gedeeltelijk te (laten) vernietigen dan wel om in rechte wijziging van de gevolgen daarvan te vorderen.

 

ARTIKEL 18. OVERMACHT

18.1 Gedurende een situatie van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere omstandigheid buiten onze wil die de uitvoering van de overeenkomst door ons verhindert en/of bemoeilijkt, waaronder maar niet beperkt tot oorlog, terrorisme, oproer, molest, epide­mieën en pandemieën, brand, waterschade, over­stroming, extreme weeromstandigheden, diefstal, werkstakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbe­lemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie dan wel toelevering van materialen door derden, en soort­gelijke omstandigheden, wordt ter onzer keuze de uitvoering van de overeenkomst opgeschort (en wor­den levertijden verlengd), dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke en gemotiveerde verklaring ontbonden. Bij ontbinding zal geen ver­plichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens een eventuele vergoeding door opdrachtgever van onze werkelijk gemaakte kosten.

18.2 Indien wij bij het intreden van de overmacht deels aan al aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts deels aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is ge­houden die factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

ARTIKEL 19. AANSPRAKELIJKHEID

19.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze leidinggevenden (leidinggevende onderge­schikten daaronder begrepen) is onze aansprakelijk­heid beperkt tot onze in artikel 13 omschreven garan­tieverplichtingen en zijn wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ongeacht of die vorde­ring is gebaseerd op een met ons gesloten overeen­komst, onrechtmatige daad of anderszins.

19.2 Ingeval wij toch aansprakelijk mochten zijn voor schade en deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van ons of één van onze leidinggevenden (lei­dinggevende ondergeschikten daaronder begrepen), is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolg­schade, waaronder begrepen derving van inkomsten.

19.3 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade en indien deze schade niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of één van onze leidinggevenden (lei­dinggevende ondergeschikten daaronder begrepen), is onze aansprakelijkheid voorts beperkt tot de prijs waarvoor de opdrachtgever het product, heeft ge­kocht, dan wel tot een bedrag dat door de opdracht­gever voor de opdracht is betaald, althans tot maxi­maal de dagwaarde van het betreffende voertuig.

19.4 Ingeval een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke uitspraak het bepaalde in sub 19.2 en/of 19.3 als on­redelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot die schade en maximaal tot dat bedrag waartegen wij verzekerd zijn dan wel redelij­kerwijs, gelet op de in de branche geldende gebruik, verzekerd zouden zijn geweest.

19.5 Indien de opdrachtgever consument is, gelden voor onze aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen.

19.6 De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren res­pectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten of renten waarvoor de aansprakelijkheid van ons in deze voorwaarde in verhouding met de op­drachtgever is uitgesloten.

19.7 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade veroor­zaakt door werkzaamheden met betrekking tot de producten welke niet behoren tot onze normale werk­zaamheden en door ons bij wijze van service op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever worden verricht. Deze werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

19.8 Wij zullen het risico van verlies of beschadiging van zaken van de opdrachtgever, die wij onder ons heb­ben, voor de periode dat wij deze zaken onder ons hebben verzekeren. Wij zijn aansprakelijk voor door de opdrachtgever aan ons overhandigde zaken, ongeacht welke van buiten komende oorzaak het betreft en ongeacht of de beschadiging of het verlies ontstaat gedurende de periode dat wij deze zaken op grond van een overeenkomst onder ons hebben, uit­sluitend voor zover de betreffende verzekeraar de betreffende schade vergoedt. Onder een ‘van buiten komende oorzaak’ wordt niet verstaan het bewerken van de zaken

19.9 Indien deze overeenkomst zaken betreft die wij van derden betrekken of betrokken hebben, is onze ver­antwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor die leverancier jegens ons verant­woordelijk en/of aansprakelijk is. Deze bepaling vindt alleen toepassing voor zover die toepassing voor de opdrachtgever gunstiger is dan toepassing van het hiervoor bepaalde.

19.10 Wij zijn niet gehouden de opdrachtgever vervangend vervoer aan te bieden of het transport van het ver­voerde te verzorgen, noch heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de kosten van vervangend vervoer.

19.11 Alle verweermiddelen die wij aan de met opdrachtgever gesloten overeenkomst kunnen ontlenen, kun­nen tevens door onze werknemers en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, waaronder mede begrepen de importeur, onze leve­ranciers en onderaannemers, jegens opdrachtgever worden ingeroepen (derdenbeding).

 

ARTIKEL 20. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

20.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of rechten met betrekking tot producten van de geest die wij bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelen of gebrui­ken, daaronder mede begrepen, adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen, etc. komen aan ons toe, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

20.2 Behoudens onze uitdrukkelijke voorafgaande toe­stemming, is het opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevens al dan niet tezamen met of door inschake­ling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

 

ARTIKEL 21. AFWIJKENDE BEDINGEN

21.1 Indien bij verkoop van bepaalde producten van ons bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, pre­valeren ingeval van strijdigheid met de onderhavige algemene voorwaarden deze bijzondere voorwaar­den voor zover ze betrekking hebben op die bepaal­de producten. Voor het overige behouden deze algemene voorwaarden hun gelding.

21.2 In geval het voertuig werkt met een elektrische aandrijflijn, vereist elke interventie aan het voertuig (met inbegrip van pechhulp) speciale en verplichte vergunningen of accreditaties, het gebruik van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en het veiligstellen van het Voertuig. De waarschuwingsberichten in het voertuig moeten in acht worden genomen, met inbegrip van de labels en de instructies die in de gebruikershandleiding/het handboek zijn vermeld en aanwijzingen van Volvo Group. Deze instructies moeten door de opdrachtgever/gebruiker op eigen verantwoordelijkheid worden opgevolgd. De bestuurder en derden die met de vrachtwagen in contact kunnen komen, moeten worden geïnformeerd over de kenmerken van de elektrische voertuigen en de bijbehorende veiligheidsinstructies. De voor elektrische voertuigen benodigde vergunningen of accreditaties, training en veiligheidsaanwijzingen zijn van cruciaal belang om het voertuig te gebruiken en/of eraan te werken. De opdrachtgever blijft als enige verantwoordelijk voor de conformiteit van het elektrische systeem dat wordt gebruikt om het voertuig op te laden. Volvo Group en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzuim van opdrachtgever om de benodigde opleidingen te volgen, specifieke vergunningen of accreditaties te verkrijgen en de conformiteit van de installaties en systemen die door de toepasselijke wetgeving worden vereist, te waarborgen. Voor vragen met betrekking tot elektrische veiligheid wordt opdrachtgever aangeraden contact op te nemen met een hersteller met voldoende competentie ter zake. De Dealer Locator [https://www.volvotrucks.nl/nl-nl/tools/dealer-locator.html] bevat een lijst van erkende herstellers die gecertificeerd zijn voor onderhoud en reparatie van elektrische voertuigen.

21.3 Disclaimer ten aanzien van voertuigen met elektrische aandrijflijn: wij adviseren de benodigde batterijcapaciteit aan de hand van: (i) belangrijke informatie (zoals de specificatie van het voertuig, de carrosserie en de route/bedrijfscyclus) die u ons hebt meegedeeld en (ii) het klimaat, om de effectieve actieradius van het voertuig tijdens de gebruikelijke levensduur te voorspellen. In de berekening zijn een aantal veronderstellingen gemaakt die bedoeld zijn om een typisch gebruikspatroon na te bootsen. Zoals bij alle voertuigen wordt de werkelijke actieradius echter beïnvloed door de omstandigheden waarin het voertuig wordt gebruikt, zoals, maar niet uitsluitend, het laadvermogen, de afgelegde route, de rijstijl van de bestuurder, het weer en het gebruik van belangrijke elektrische systemen zoals de verlichting, de cabineverwarming en de op de carrosserie gemonteerde apparatuur. Hoewel Volvo Group en haar geautoriseerde netwerk alles in het werk stellen om de nauwkeurigheid van de aanbevelingen te verzekeren, aanvaarden deze partijen en wij geen aansprakelijkheid in het geval het voertuig de voorspelde actieradius niet haalt.

 

ARTIKEL 22. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

22.1 De gegevens van de opdrachtgever worden door ons verwerkt. Tevens zijn wij gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft zijn dat verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kunnen wij de overeenkomst uitvoeren, de garantie­verplichtingen jegens de opdrachtgever nakomen, optimale service verlenen, de opdrachtgever tijdig voorzien van productinformatie en van gepersonali­seerde aanbiedingen. Indien het de verwerking van persoonsgegevens betreft ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de opdrachtgever bij ons aangetekende verzet gehonoreerd.

22.2 De opdrachtgever is zich ervan bewust dat Voertuigen die geproduceerd, geleverd of op de markt worden gebracht door een onderneming van de Volvo Group, uitgerust zijn met één of meer systemen die informatie over het voertuig (de Informatiesystemen”) kunnen verzamelen en opslaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie over de staat en prestaties van het voertuig en informatie over de werking van het voertuig (samen de "Voertuiggegevens"). De opdrachtgever stemt ermee in om de werking van het Informatiesystemen op geen enkele manier te verstoren.

Niettegenstaande beëindiging of afloop van de overeenkomst, erkent en aanvaardt de opdrachtgever dat Volvo Group: (i) te allen tijde toegang heeft tot de Informatiesystemen (inclusief toegang op afstand); (ii) de Voertuiggegevens kan verzamelen; (iii) de Voertuiggegevens kan opslaan op systemen van de Volvo Group; (iv) de Voertuiggegevens kan gebruiken om diensten te verlenen aan de opdrachtgever, alsmede voor haar eigen interne en andere redelijke zakelijke doeleinden; en (v) de Voertuiggegevens kan delen binnen de Volvo Group en met geselecteerde derden.

De opdrachtgever zorgt ervoor dat elke bestuurder of elke andere persoon die door de opdrachtgever is gemachtigd om het voertuig te besturen: (i) zich ervan bewust is dat persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, door Volvo Group kunnen worden verzameld, opgeslagen, gebruikt, gedeeld of anderszins verwerkt; en (ii) wordt verwezen naar of voorzien van een kopie van de toepasselijke privacyverklaring van de Volvo Group (beschikbaar op https://www.volvogroup.com/en-en/privacy.html).

Opdrachtgever stemt ermee in Volvo Group schriftelijk in kennis te stellen indien hij het voertuig verkoopt of de eigendom op andere wijze overdraagt aan een derde.

22.3 De opdrachtgever erkent dat de overeenkomst inzake gegevensbeheer, die als bijlage  aan de verkoopovereenkomst is gehecht en beschikbaar is op de volgende website: http://tsadp.volvotrucks.com/, integraal deel uitmaakt van de koopovereenkomst en stemt ermee in dat de bepalingen van die overeenkomst van toepassing zijn op elke gegevensverwerking in het kader van deze koopovereenkomst.

22.4 Opdrachtgever geeft ons en iedere betreffende onderneming die onderdeel uitmaakt van de Volvo Group en de geselecteerde derden hierbij toestemming voor het gebruik c.q. de verwerking van de in dit artikel bedoelde de gegevens voor de in dit artikel bedoelde doeleinden.

 

ARTIKEL 23. HANDELSCONTROLE, SANCTIEWET

23.1 De opdrachtgever verbindt zich ertoe om elk nieuw voertuig dat hij in het kader van deze overeenkomst heeft gekocht, te registreren in Nederland of elders in de EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk en niet door te verkopen gedurende de retentieperiode.

23.2 De opdrachtgever is zich ervan bewust dat de toepasselijke wetgeving inzake exportcontrole en sancties de levering van voertuigen aan gesanctioneerde personen of landen verbiedt.  Zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen van de opdrachtgever zoals uiteengezet in artikel 23.1 en 10.6 hierboven en artikel 23.3 hieronder, (i) verbindt de opdrachtgever zich ertoe geen voertuigen te leveren aan personen of landen waar een dergelijke levering in strijd kan zijn met de toepasselijke wetgeving betreffende exportcontrole en sancties of er anderszins toe kan leiden dat wij in overtreding zijn met de toepasselijke wetgeving betreffende exportcontrole en sancties; (ii) verbindt de opdrachtgever zich ertoe een dergelijke levering niet bewust of opzettelijk mogelijk te maken door het voertuig aan een derde te leveren; (iii) garandeert en bevestigt de opdrachtgever dat de voertuigen die krachtens deze overeenkomst worden aangeschaft, niet door de opdrachtgever of door een van zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers of anderen die voor of namens hem handelen, zullen worden gebruikt op een wijze die inbreuk kan maken op de toepasselijke wetgeving betreffende exportcontrole en sancties of die er anderszins toe kan leiden dat wij inbreuk maken op de toepasselijke wetgeving betreffende exportcontrole en sancties; en (iv) garandeert de opdrachtgever dat noch hijzelf, noch een van zijn leidinggevenden, management, aandeelhouders of uiteindelijke eigenaren op een sanctielijst staat van de Europese Unie of een van haar lidstaten, de Verenigde Staten, de Verenigde Naties, het Verenigd Koninkrijk of een andere organisatie of staat.

23.3 Niettegenstaande enige toepasselijke wet- en regelgeving betreffende exportcontrole en sancties en onverminderd de verplichtingen van de opdrachtgever zoals uiteengezet in artikel 10.6, 23.1 en 23.2 hierboven, garandeert en bevestigt de opdrachtgever dat (i) geen van de voertuigen die krachtens deze overeenkomst van ons zullen worden gekocht, bestemd zijn voor gebruik in Rusland, Wit-Rusland of het niet door de overheid gecontroleerde Oekraïense grondgebied of om te worden geëxporteerd naar Rusland, Wit-Rusland of het niet door de overheid gecontroleerde Oekraïense grondgebied; en (ii) geen van de voertuigen die krachtens deze overeenkomst worden geleverd, zullen worden gebruikt door een natuurlijke of rechtspersoon, entiteit of autoriteit in Rusland of Wit-Rusland.

23.4 Indien de opdrachtgever in strijd handelt met een van de verplichtingen of garanties vermeld in artikel 10.6, 23.1, 23.2 of 23.3, verbindt de opdrachtgever zich ertoe aan ons een niet voor rechterlijke matiging vatbare contractuele boete te betalen ten bedrage van EUR 25.000. Deze boete is opeisbaar op de datum van kennisgeving van de geconstateerde schending voor elk voertuig dat door de opdrachtgever wordt gebruikt, doorverkocht of geleased in strijd met bovenstaande artikelen. Voor zover de werkelijke schade uitstijgt boven het bedrag van de contractuele boete, behouden wij ons het recht voor schadevergoeding te eisen van opdrachtgever. Dit betekent onder meer, doch niet uitsluitend, dat eventuele boetes die wij of Volvo Group krijgen opgelegd wegens verboden gedragingen van de opdrachtgever één op één aan de opdrachtgever zullen worden doorgelegd.

23.5 Onverminderd het voorgaande, zal de opdrachtgever geen producten of diensten van Volvo Group of verwante goederen, software, technologie, technische gegevens of diensten die hij van ons heeft ontvangen op grond van een met ons gesloten overeenkomst: verkopen, leveren, exporteren, opnieuw exporteren, overdragen (in het land zelf) of opnieuw overdragen zonder alle daartoe vereiste overheidsvergunningen en/of andere machtigingen

23.6 Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de verplichtingen genoemd in dit artikel 23 en artikel 10.6, kunnen wij zonder enige verdere verplichting de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (en eventuele andere met de opdrachtgever gesloten verkoopovereenkomsten) ontbinden zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Het is ons in een dergelijk geval toegestaan verdere levering van producten of diensten weigeren zonder recht op compensatie voor de opdrachtgever. De door ons ingeroepen ontbinding van de overeenkomst ontslaat de opdrachtgever niet van de betaling van de door ons gemaakte kosten, contractuele boetes en schadevergoeding als bedoeld onder artikel 23.4 hierboven.

 

ARTIKEL 24. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

24.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere (toekom­stige) internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

24.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst worden, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten, uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerecht in het arrondissement van onze vestigingsplaats. On­verminderd het voorgaande zijn wij steeds gerechtigd een geschil met opdrachtgever voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtgever.

24.3 Ingeval van een (dreigend) geschil hebben wij het recht door één of meer deskundigen bij de opdracht­gever een expertise te (laten) verrichten. Opdrachtge­ver zal kosteloze volledige medewerking aan deze expertise geven.

 

ARTIKEL 25. BESLISSENDE TEKST

25.1 Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de originele Nederlandse tekst alsmede in verschillende vertalingen. Ingeval van enige onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid tussen (een of meer van) de bepa­lingen uit de originele Nederlandse tekst en de des­betreffende vertaling, prevaleert (de uitleg van) de Nederlandstalige bepaling(en).